۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در روز پنجشنبه 7 آذر ماه 1398 دومین کارگاه مهارت آموزی خونریزیهای زایمانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان سرقطب کلان منطقه 7 با همکاری گروههای زنان و زایمان ، بیهوشی و اداره مامایی این معاونت برگزار گردید.

گروه هدف این کارگاه متخصصین زنان و زایمان ، بیهوشی و کارشناسان مامایی بوده و  جهت همکاران مراکز درمانی و بیمارستانهای حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مرکز اموزشی مداوم با احتساب امتیاز باز آموزی برگزار شد.

1 (1)
1 (3)
1 (4)
1 (6)
1 (8)
1 (9)