۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند

آقای محمد رحمتیان       

کارشناس -مدیر اداره پرستاری 

خانم مهناز  دهستانی 

کارشناس - رئیس اداره پرستاری 

آدرس       :   بلوار جمهوری اسلامی - چهار راه شفا – معاونت درمان دانشگاه   - اداره پرستاری 


               تلفن          :   ۳۱۲۱۵۶۵۰ -۰۳۴شرح وظایف:

 - کنترل و نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

-   بررسی و برآورد نیروی انسانی پرستاری و مشارکت در توزیع و تقسیم و نقل و انتقالهای آنها در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه

-   برنامه ریزی و برگزاری مراسم جهت مناسبتهای خاص مربوط به پرستاری

-   برنامه ریزی و هماهنگی جهت تشکیل کمیته های پرستاری و انتخاب اعضاء آنها

-    انتخاب مدیران پرستاری

-   بررسی برنامه ریزی های ماهیانه کادر پرستاری مراکز تحت پوشش دانشگاه

-   رسیدگی به شکایات مربوط به کادر پرستاری

-   اطاعت و اجرای دستورات واگذار شده از سوی مافوق

-    بررسی نیازهای آموزشی ضمن خدمت پرسنل پرستاری و ایجاد تسهیلات لازم جهت برگزاری دوره    های مربوطه

-   نظارت بر حسن اجرای قوانین و دستورالعملهای ارسالی از وزارت متبوع توسط کلیه مؤسسات درمانی

-   جمع آوری و آنالیز آمارهای مربوط به پرستاری و تنظیم دقیق گزارشات مربوط و ارسال به مقام مافوق در وزارت متبوع

 

مطالب سمینار تازه های استریلیزاسیون و مروری بر سنجه های اعتبار بخشی در زمینه استریلیزاسیون  دریافت فایل