۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
 
دکتر محمد جواد ضرابی

پزشک عمومی -مدیر اداره تجهیزات پزشکی

کارشناسان : خانم مهندس نوری - خانم جهانشاهی - آقای مهندس مهدوی - آقای مهندس شاه محمدی - آقای محسنی 

اداره تجهیزات پزشکی

انجام موفقيت آميز فرآيندهاي درماني با وجود سه ركن اصلي درمان كه عبارت از فضاي فيزيكي مناسب ، نيروي انساني متخصص و تجهيزات پزشكي كارآمد مي باشد ، ميسر مي گردد.

با افزايش كمي و كيفي تجهيزات پزشكي و نيز پيشرفت تكنولوژي تجهيزات پزشكي در سراسر دنيا نياز به مديريت اثر بخش تجهيزات پزشكي در مجموعه هاي درماني توسط گروهي شامل افراد متخصص و مطلع از مسائل فني منجمله متخصصان و پزشكان و پرستاران آگاه از كاربردهاي باليني دستگاه ها احساس گرديد.

وظيفه بخشهاي تجهيزات پزشكي بيمارستان ها شامل حضور فعال در فرآيند نيازسنجي تجهيزات پزشكي، آموزش كاركرد و نگهداري دستگاههاي پزشكي به كاربران جهت افزايش عمر مفيد دستگاهها و بهره برداري صحيح از تجهيزات پزشكي ، برنامه ريزي و نظارت و يا اجراي عمليات نگهداري پيشگيرانه و كاليبراسيون دستگاهها و برنامه ريزي و نظارت يا اجراي تعميرات لازم جهت بازگشت دستگاههاي معيوب به فرآيندهاي درماني مركز و بررسي و اعلام نظر فني در خصوص اسقاط دستگاههاي معيوب غير قابل تعمير مي باشد.

وظيفه كارشناسان ستاد در اداره تجهيزات پزشكي نظارت بر اجراي صحيح وظايف فوق در بخشهاي تجهيزات پزشكي مراكز درماني و پيگيري فرآيندهاي خريد، تعميرات، كاليبراسيون و آموزش تجهيزات پزشكي در ستاد مي باشد.

از آنجا كه كاركرد صحيح و قابل اعتماد تجهيزات پزشكي در حوزه فرآيندهاي تشخيصي و فرآيندهاي درماني در ارتباط مستقيم با سلامت بيمار و كاربر دستگاه مي باشد ، اهميت توجه به مقوله تجهيزات پزشكي به روشني درك مي گردد.

اولين مرحله در سيكل گردش كار اين واحد نيازسنجي و خريد تجهيزات پزشكي است كه با توجه به نيازهاي مركز درماني انتخاب مناسب تجهيزات با پارامترهاي فني مناسب توسط كارشناسان اداره تجهيزات انجام مي پذيرد و نيز با توجه به رعايت استانداردهاي لازم در توليد تجهيزات مورد نظر اعم از استانداردهاي بين المللي ( FDA,TUV , CE و ... ) و استانداردهاي ملي ( تائيديه اداره كل تجهيزات پزشكي ) ايمني بيمار و كاربر دستگاه در هنگام استفاده از تجهيزات تامين مي گردد . در انجام خريداداره تجهيزات  به معتبر بودن شركت فروشنده و خدمات پس از فروش مناسب نيز توجه مي نمايد تا در صورت بروز مشكلات در آينده از پشتيباني فني مناسب برخوردار گرديده و تجهيزات به سرعت بعد از انجام تعميرات لازم يا تامين قطعات لازم به كاركرد عادي خود در فرآيند درماني باز گردند .

پس از ورود تجهيزات خريداري شده به مركز درماني، شركت فروشنده موظف به نصب و آموزش كاركرد دستگاه به كاربران است كه كارشناس تجهيزات پزشكي در اين فرآيند بايستي حضور فعال داشته باشد تا در صورت نياز كاربران به آموزش مجدد يا تغيير كاربرد دستگاه ، نحوه عملكرد دستگاه را به كاربران آموزش دهد و توصيه هاي موثر در جهت افزايش عمر مفيد دستگاه و عدم بروز خطرات ناشي از كاربرد نامناسب دستگاه كه متوجه كاربر يا بيمار مي گردد را به كاربران ارائه دهد .

تجهيزات پزشكي درحال استفاده درمراكزدرماني، نيازمند انجام كاليبراسيون در زمانهاي معين جهت اطمينان و اعتماد به دستگاه مي باشد . عدم كاليبراسيون به موقع ممكن است موجب ايجاد صدمه و خطر دستگاه براي بيمار يا كاربر گردد لذا مسئول تجهيزات بايد در زمانهاي لازم اقدام به انجام كاليبراسيون توسط شركت هاي تائيد شده مجري كاليبراسيون نمايد .

در بيشتر موارد انجام اقدامات بسيار ساده تحت عنوان تعميرات پيشگيرانه قبل از معيوب شدن دستگاه موجب افزايش عمر مفيد دستگاه مي گردد،كه در اين رابطه كارشناسان تجهيزات پزشكي مي بايست راهكاري مناسب جهت انجام تعميرات پيشگيرانه ارائه نمايند. گاهي اوقات نگهداشتن تجهيزات پزشكي با عمر طولاني و معيوب هزينه نامعقولي را جهت انجام مداوم تعميرات به مجموعه درماني وارد مي نمايد. معمولاپس از گذشت ۱۰ سال ازخريدوراه اندازي دستگاههاي پزشكي خدمات پس از فروش ، تامين قطعات وهزينه لوازم مصرفي دستگاه از نظر اقتصادي توجيه پذير نبوده و در اين موارد كارشناس تجهيزات موظف به اسقاط دستگاه و جايگزين كردن تجهيزات جديد است. 

بديهي است با مديريت مؤثر و كارآمد در اداره تجهيزات پزشكي ميتوان ضمن استفاده بهينه ازنيروي انساني و سرمايه ملي، افزايش كارايي دستگاه هاوارائه خدمات كيفي مناسب راتامين نموده و ميزان هزينه هاي جاري و صدمات ناشي از كاركرد تجهيزات براي كاربرو بيماررابه حداقل رساند.به اميد آنكه با ياري خداوند متعال در مسير ارائه خدمت به همنوعان خود بيش ازپيش موفق وسربلند باشيم.

خدايا چنان كن كه پايان كار              توخشنودباشي وما رستگار