۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

 

 

 

دکتر مرتضی هاشمیان

متخصص بیهوشی و فلوشیپ درد

تلفن    :  32113012-034

فاکس  :  32113170-034

آدرس   :  کرمان - بلوار جمهوری اسلامی - چهار راه شفا – معاونت درمان دانشگاه

ایمیل:mortezahashemian@kmu.ac.ir

 


شرح وظایف معاونت درمان:


 تایید برنامه ریزی عملیاتی واحد ها جهت رسیدن به اهداف استراتزیک معاونت درمان


 نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای حوزه ستادی معاونت درمان در موسسات درمانی تا بعه


 هماهنگی با سایر معاونتهای دانشگاه ( بهداشتی و آمو زشی و دانشجویی


 برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارایی موسسات آموزشی و درمانی تابعه در ساعات اداری و غیر اداری و پیشنهاد و اجرای طرحهای خاص بمنظور تسریع در درمان بیماران بستری و سر پایی
 

برنامه ریزی توسعه در اجرای طرحهای فوق تخصصی .


 نظارت و ارزشیابی ضوابط استانداردو بخشها و درمانگاهها .


 نظارت و کنترل بر نحوة رسیدگی و نظارت بر امور موسسات درمانی و خدمات پارا کلینیکی آنها اعم از دولتی ، خصوصی ، خیریه


 تهیه وتدو ین برنامه ریزی عملیاتی جهت رسیدن به اهداف استراتژیک معاونت درمان .


 نظارت و کنترل برنحو ة اجرای برنامه های مربوط به سلامت مادران ، کودکان و نوزادان .


نظارت بر نحوة همکاری و هما هنگی مستمر با سازمانهای بیمه گر .


 بررسی و مطالعه در زمینه نیازهای شبکه های بهداشتی درمانی استان و هماهنگی جهت رفع نیازها ی دیده شده .


بررسی وضع موسسات درمانی در سطح استان از نظر نحوه گسترش ، کادر درمانی ، تجهیزات ، آزمایشگاه و سایر خدمات پیرا پزشکی .


 نظارت و کنترل بر نحوة ابلاغ تعرفه های خدمات پزشکی و پیرا پزشکی به گروه هدف توسط واحد مربوطه در معاونت .


 کنترل و نظارت بر نحوة انجام امور مربوط به نیروهای پرستاری و مامایی و اورژانس در معاونت درمان .


 نظارت و کنترل بر حسن اجرا در تامین و توزیع نیروی انسا نی مورد نیاز مراکز درمانی دولتی.


 نظارت بر نحوة پیگیری برنامه های تاکتیکی و عملیاتی معاونت درمان طبق برنامه های استراتژیک تعیین شده .


 نظارت بر نحوة پیگیری مسائل مربوط به استاندارد سازی و سیستم بهبود کیفیت (ایزو ) .


 نظارت بر نحوة برآورد اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز بیماران خاص در استان جهت پیش بینی در بودجه سالانه .


 نظارت بر نحوة جذب اعتبارات اختصاص یافته از سوی وزارتخانه به بیماران خاص استان .


 نظارت بر نحوة برنامه ریزی جهت هماهنگی بین کمیته های فنی و علمی بیماران خاص .


 نظارت بر نحوة رسیدگی به درخواستهای متقاضیا ن اخذ پروانه تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاهها .


 نظارت بر نحوة تعیین مسئول فنی موقت برای آزمایشگاها و تعیین صلاحیت فنی و تخصصی پرسنل و برگزاری کمیسیون ماده 2


 نظارت بر نحوة هماهنگی و برگزاری جلسات تعامل بین بیمه ها و معاونت درمان در رابطه با موسسات درمانی .


 نظارت بر نحوة کنترل مستمر بر خریدهای تجهیزات پزشکی مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی .


 نظارت بر نحوة الویت بندی و نیاز سنجی درخواستهای بیمارستانها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی.


 نظارت بر نحوة بررسی و تهیه فهرست تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاههای تحت پوشش دانشگاه .


 نظارت بر نحوة کنترل آزمایشگاه مرجع (مرکزی ) .


 نظارت بر نحوة کارشناسی جهت راه اندازی و احداث پایگاه ها در سطح استان .


 نظارت بر نحوة تهیه بر نامه های آمو زشی جهت امداد گران و تکنیسینهای اورژانس 115 استان .


 نظارت بر نحوة ایجاد هماهنگی مدیریت های حوادث و فوریت های دانشگاه علوم پزشکی زابل ، سیستان بلو چستان ،رفسنجان و کرمان


نظارت بر نحوة کنترل سیستم مدیریت حوادث استان کرمان