۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

 

 

 

   دکتر محمد رفیع نیک روش

    پزشک عمومی - رئیس اداره نظارت

   کارشناسان : خانم نظری - خانم جهانشاهی - خانم ضیاء شهابی - خانم جمالی

    آدرس  : بلوار جمهوری - چهار راه شفا- معاونت درمان 

  تلفن تماس : ۳۱۲۱۵۶۴۷-۰۳۴

 


 شرح وظایف اداره نظارت :

 

 

 نــظارت بركميـــت و كيفيت عملكرد درماني كليه مراكز درماني تحت پوشش دانشگاه اعم از دولتي و خصوصي

 

   تهیه فرم ها،معیارها و استانداردهایی که باید در برنامه های نظارتی مراکز مدنظر قرار گیرد.

 

   نظارت و كنترل مجوزهاي قانوني كار مراكز درماني تابعه

 

   تهیه گزارشهای حاصل از نظارتهای عادی،دوره ای و ویژه از مراکز درمانی

 

  انعکاس وارسال دستورالعملها و ضوابط نظارتی درمانی و اجرایی کشور در خصوص مسایل درمانی به مراکز تابعه 

 

   شناسایی مراکز غیر مجاز پزشکی وپیراپزشکی و موارد دخالت در امور پزشکی ومعرفی به کمیسیون ماده ۱۱

 

  بررسي وضعيت موجود مراكز درماني تحت سرپرستي اعم از دولتي و خصوصي در سطح استان به منظور برنامه ريزي مناسب

 

  پيگيري مستمر مسايل و مشكلات درماني موجود در مراكز درماني سرپایی وبستري و بررسي راه حلهاي مناسب جهت رفع آنها

 

  كسب اطلاع از مشكلات مديريتي و اجرايي سيستم نظارتي موجود و تدوين مناسب راهكارهاي رافع مشكلات

 

  نظارت بر حسن اجراي ضوابط و دستور العملهاي وزارت متبوع

 

  پايش و ارزشيابي برنامه هاي اجرايي و گزارش نارسايي ها و تنگناها به مقام ما فوق

 

  نظارت برتعرفه ها