۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

 

کارشناس مسئول:زهرا شهریاری

 

دکتر محبوبه امیر میجانی:متخصص زنان و زایمان(مشاور)

 

کارشناسان:زهرا محمود آبادی-مهدیه اسماعیلی

 


شرح وظایف:


 

        برنامه ریزی به منظور ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات مامایی در دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی مربوطه

 

       نظارت بر جمع آوری و ارسال اطلاعات پرسنلی و سایر آمار مورد لزوم در امور مامایی از مراکز درمانی مربوطه و سایر واحدهای ذیربط

 

       بررسی کمی و کیفی ارائه خدمات مامایی در مراکز درمانی مربوطه و سایر واحدهای ذیربط براساس مقررات و ضرابط موجود

 

       بررسی وضع موجود امکانات و تجهیزات مورد استفاده در بخشهای زنان و زایمان مراکز درمانی تحت پوشش

 

       مطالعه و جمع آوری اطلاعات از تحقیقات جدید مامایی و ترجمه متون مرتبط و نظارت بر تهیه مواد آموزشی (جزوه، بروشور و ...) مرتبط با مامایی

 

       بررسی نیاز پرسنل به آموزشهای ضمن خدمت و برنامه ریزی به منظور تشکیل این دوره ها و نظارت بر اجرای آنها

 

       سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با امور مامایی طبق دستورالعملهای  مربوطه

 

      پیگیری برنامه ها و طرحهای ارائه شده از طرف اداره مامایی، نظارت بر تنظیم گزارشات و ارسال عملکرد مربوطه به وزارت متبوع

 

       بررسی وضعیت نیروی انسانی موجود و مورد نیاز در مراکز درمانی تحت پوشش آن دانشگاه و برنامه ریزی جهت تامین نیروی مورد نیاز

 

       مشارکت در توزیع و تقسیم و اعزام نیروی انسانی مامایی (اعم از استخدامی، طرحی، قراردادی و ...) در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه طبق ضوابط  موجود

 

       نظارت و کنترل بر نحوه ارائه خدمات مامایی در مراکز درمانی دولتی، خصوصی، دفاتر کار و سایر واحدهای ذیربط در صورت لزوم

 

       تهیه گزارش های تحلیلی از وضعیت ارائه خدمات مامایی به نیروی انسانی مامایی و سایر موارد به مسئولین مربوطه

 

       بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با خدمات مامایی در مراکز درمانی منطقه و ارائه راه حلهای مناسب جهت رفع آن و انعکاس گزارش آن به مقام ذیربط

 

      همکاری، ارتباط و هماهنگی با سایر مراکز مرتبط با امور مامایی (بخشهای بهداشت، آموزش، پژوهش، نظام پزشکی و ...) و اخذ نظرات مشورتی از مسئولین مربوطه

 

       برنامه ریزی جهت برگزاری کنفرانسها، کارگاههای آموزشی، همایشهای علمی- فرهنگی مرتبط

 

       نظارت بر تنظیم دقیق گزارشات مربوط به امور مامایی و ارسال به موقع آن به مقام مافوق و وزارت متبوع

 

       نظارت بر نحوه رسیدگی به درخواست و شکایات فنی و اداری پرسنل مامایی و سایر مراجعین در رابطه با امور مامایی براساس ضوابط و مقررات مربوطه

 

       ایجاد ارتباط و هماهنگی به منظور فراهم آوردن تسهیلات رفاهی برای کارکنان مامایی مراکز درمانی و ارائه راه حلهای مناسب جهت رفع مشکلات احتمالی شاغلین این حرفه

 

       سرپرستی گروههای نظارت بر مراکز درمانی بر حسب نیاز و با توجه به گزارشات دریافتی از نظر بررسی وضعیت ارائه خدمات مامایی، مشکلات پرسنلی و ... تهیه  گزارش لازم

 

       انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق