۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

 

کارشناس  مسئول:  فاطمه نصری

کارشناس:زهرا عبدالهی

تلفن تماس: ۳۱۲۱۵۶۶۱-۰۳۴

آدرس ایمیل: nasri۸۴@yahoo.com

 


شرح وظایف:


نیازسنجی ،تعیین اولویت های نیروی تخصصی مورد نیاز در مناطق تحت پوشش دانشگاه براساس ضوابط وزارت متبوع


 توزیع نیروی انسانی متخصص پزشکی مورد نیاز ( دستیاران سال آخر و ضریب کا ) در واحدهای ارائه خدمات بالینی
 تخصصی و فوق تخصصی تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع

صدور و ابلاغ ، اعلام شروع به کار ، غیبت و صدور گواهی پایان تعهدات نیروهای فارغ التحصیل تخصصی پزشکی برای
 انجام خدمات در واحدهای ارائه خدمات بالینی تخصصی و فوق تخصصی


 برآورد و نظارت بر توزیع متناسب منابع حمایتی ماندگاری پزشکان متخصص در منطقه تحت پوشش دانشگاه


نظارت بر توزیع متناسب منابع حمایتی ماندگاری پزشکان متخصص در منطقه تحت پوشش دانشگاه


نظارت بر روند بکارگیری ، استقرار نیروهای تخصصی تحت پوشش دانشگاه


تهیه گزارش های دوره ای در زمینه نیروهای تخصصی موجود و مورد نیاز تحت پوشش دانشگاهشهرستان های تابعه به ترتیب حروف الفبا:ارزوئیه

نیروهای متخصص موجود

اطلاعات شهرستان
 بافت
نیروهای متخصص موجود 
 اطلاعات شهرستان 

بردسیر

نیروهای متخصص موجود 
 اطلاعات شهرستان 

راور

نیروهای متخصص موجود 
 اطلاعات شهرستان 

زرند

نیروهای متخصص موجود 
 اطلاعات شهرستان 

شهربابک

نیروهای متخصص موجود 
 اطلاعات شهرستان 

کوهبنان

نیروهای متخصص موجود 
 اطلاعات شهرستان 
رابر نیروی متخصص موجود اطلاعات شهرستان