۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

 

نام کمیته 
 
زمان
 
مکان
 
کمیسیون قانونی ماده ۲۰ 
موسسات پزشکی 

 
هر  یک ماه یا یک و نیم ماه یک بار   
 
دفتر ریاست دانشگاه 
 
کمیته ماده ۶ آموزش مداوم 
 
هر ماه یک بار 
 
دفتر آموزش مداوم 
 
کمیته تبلیغات نظام پزشکی 
 
 هر ماه یک بار
 
سازمان نظام پزشکی 
 
کمسیون ماده ۱۱ تعذیرات حکومتی
 
 هر ماه یک بار
 
 
 کمیسیون ماده ۳۹ سومصرف 
معاونت

 
هر ماه یک بار 
راساس درخواست و نیاز 

 
 
 کمیته درمان شورای هماهنگی 
مبارزه با مواد مخدر

 
  دفتر ریاست-شورای هماهنگی
ستاد مبارزه با موادمخدر
کمیته اختصاصی مرگ مادر 
 
 بسته به مورد مرگ مادر تا یک ماه 
پس از مرگ 

 
معاونت درمان 
 
کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و
میر مادران باردار

 
هر سه ماه یکبار
 
بستگی به موارد مرگ
 
کمیته ترویج زایمان طبیعی 
دانشگاه  

 
 هر سه یکبار
 
دفتر ریاست- معاونت درمان