۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

   

 

  کارشناس مسئول:

  دکتر مهین پاکروانان

 


      شرح وظایف:


 

 تدوین برنامه عملیاتی سالانه دانشگاه در حوزه ی دیابت با همکاری معاونت بهداشتی و سکته حاد مغزی و سکته قلب

 

گزارش گیری ماهیانه عملکرد بیماری های غیرخاص

 

 نیازسنجی نیروی انسانی و تجهیزات و مالی مراکز منتخب سطح 2 و3 در تشخیص درمان بیماریهایی که به کارشناس مسئول بیماریها واگذار گردید.

 

 شرکت در کمیته های غیر واگیر ئانشگاه و اولویت بندی ارائه خدمات تشخیصی براساس بسته های خدمتی و دستورالعمل های ابلاغی

 

 جمع بندی و ثبت اطلاعات درفرم های مربوطه و تنظیم گزارش ماهیانه و فصلی عملکرد دانشگاه در امور بیماریها

 

 پایش عملکرد مراکز درمانی در ارائه خدمت متناسب و مداخله اصلاحی و ارائه بازخورد به مقامات بالادست

 

 تعامل با سایر واحدهای مدیریت در راستای تامین تسهیلات مورد نیاز بیماریها

 

 شرکت در کلاس های آموزشی مرتبط

 

 برگزاری کلاسهای آموزشی جهت پرسنل مرتبط بیمارستانی و درمانگاهی

 

 درهمه موارد فوق امور بیماریها شامل کلیه بیماریهای غیرواگیر می باشد