۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
واحد دندانپزشکی :
 
 کارشناسان مسئول: خانم دکتردلاوریان ،               خانم دکتریغمایی ،            خانم نقیبی:کارشناس نظارت                         
شرح وظایف                             
۱- نظارت  بر فعالیت مطبهای دندانپزشکی 
۲-نظارت برفعالیت درمانگاههای دندانپزشکی
۳_ نظارت بر فعالیت دفاتر کار بهداشت کاران دهان ودندان   
۴_ نظارت برکار لابراتوارهای دندانسازی 
۵-رسیدگی و پیگیری فرایند شکایات  
۶-پیگیری موارد مداخله غیر مجاز در درمانهای دندانپزشکی ورسیدگی به تخلفات درمان در امور دندانپزشکی .
۷-انعکاس  گزارشات وبازخوردهای بازدیدها به مدیریت محترم نظارت
۸-همکاری وتعامل باسایرهمکاران مجموعه 
۹-انجام سایرامورمحوله طبق دستورمافوق.
 
آدرس:بلوارجمهوری اسلامیچهارراه شفا-معاونت درمان دانشگاه_اموردندانپزشکی       تلفن تماس:۰۳۴۳۱۲۱۵۶۵۱