۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

- دکتر موسی علی


هماهنگی با وزارتخانه در جهت برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه اعضای محترم مراکز مدیریت دانشی درخصوص تدوین راهنماهای بالینی ، سیاست های بالینی و استانداردهای ملی


• مشارکت با سایر واحدهای مسئول در امر پایش و ارائه بازخورد درخصوص نحوه استقرار راهنماهای بالینی ، سیاست های بالینی و استانداردهای ابلاغ شده


• مشارکت در نیازسنجی – اولویت بندی عناوین خدمات قابل ارائه در دانشگاه و نیازمند تدوین راهنماهای بالینی ، سیاست های بالینی و استانداردهای ملی جهت انعکاس به وزارتخانه


• برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و علی الخصوص هدایت بیمارستانهای جدیدالتاسیس در موضوعات مرتبط

 

• انجام بازدید های دوره ای

 

- خانم حسنی


 شناسایی و ارسال فهرست خدمات قابل ارائه در مراکز تشخیصی درمانی تابعه فاقد کد ملی و تعرفه مشخص و نیز مشارکت در محاسبه قیمت تمام شده خدمات سلامت


 راهنمایی واحدهای محیطی در نحوه بکارگیری صحیح کدهای مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و انعکاس نقطه نظرات و نیازسنجی اصلاحات مرتبط با کتاب مذکور


 نظارت برحسن اجرای مصوبات و دستورالعمل های مربوط به بیمه های پایه و تکمیلی و نظارت بر نحوه تعامل مراکز تابعه با ادارات کل بیمه های پایه و شرکت های بیمه تکمیلی


 مشارکت در تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز از محیط درخصوص حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه های سلامت


بررسی میزان و علل کسورات ناشی از عملکرد واحدهای بالینی در مراکز تابعه و اجرای مداخلات مورد نیاز به منظور کاهش کسورات بیمه ای بیمارستان های تابعه دانشگاه


 اقدامات مربوط به پیگیری اخذ مطالبات ، برگزاری جلسات با ادارات کل بیمه ، برگزاری نشست های تخصصی و کمیته همسویی با ادارات کل بیمه پایه و شرکت های تکمیلی درخصوص خرید

راهبردی


  آموزش و اجرای کتاب ارزش نسبی و نظارت بر حسن انجام آن


 برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و علی الخصوص هدایت بیمارستانهای جدیدالتاسیس در موضوعات مرتبط


انجام بازدید های دوره ای

 

 خانم شفیعی


آموزش کارشناسان برنامه ماندگاری در بیمارستان‌ها و مشارکت در پیگیری امور مرتبط و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ماندگاری


 نظارت برحسن اجرای برنامه کاهش فرانشیز  پرداختی و حمایت از بیماران بستری در بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت


 ثبت اطلاعات در سامانه HSE و نظارت بر ورود اطلاعات صحیح منجمله نظارت و مدیریت سامانه HSE درخصوص ثبت از اطلاعات فرانشیز بیماران سرپایی و ثبت