۱۳۹۸ دوشنبه ۵ اسفند

 

 

 

 

مدیر  امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی:

 

دکتر محبوبه کامیابی

 

آدرس :  کرمان - بلوار جمهوری اسلامی - چهار راه شفا – معاونت درمان دانشگاه   

 

تلفن  :۰۳۴۳۱۲۱۵۶۴۶

       


        شرح وظایف:                                                                                                                          


 

 

برنامه ریزی منابع انسانی (بالینی) و خط مشی گذاری در خصوص ارتقای نظام تعالی خدمات بالینی.(وجود برنامه مشخص به همراه اهداف اختصاصی)

 

طرح ریزی برنامه مداخله ای مبتنی برنیاز برای هرمرکز درمانی براساس نتایج ارزیابی ها و پیگیری ارتقا مستمر کیفیت خدمات بالینی و غیربالینی

 

استقرار و ارزیابی استاندارد های نظام ایمنی در مراکز درمانی

 

نیاز سنجی آموزشی و توانمندسازی مدیریتی و بهبود کیفیت بیمارستانهای تحت پوشش

 

مشارکت با سایر حوزه های معاونت درمان و سایر معاونت ها درخصوص ارتقای نظام تعالی خدمات بالینی

 

مشارکت درتهیه و تکمیل و به روز رسانی بانک اطلاعاتی مدیریتی و بالینی بیمارستانهای تحت پوشش

 

تعیین اولویت های خدمات و مراقبت و برنامه و مداخلات مورد نیاز نظام سلامت

 

برنامه ریزی ,خط مشی گذاری در خصوص ارتقاءکیفیت عملکرد واحدها و ادارات ستادی زیرمجموعه مدیریت

 

رصد اجرای بسته های خدمتی برنامه تحول نظام سلامت و برنامه ریزی در خصوص رفع مشکلات روبرو

 

ارزیابی و پایش عملکرد زیرمجموعه مدیریت و انجام مداخلات اصلاحی

 

ارزیابی عملکرد درمانی پزشکان

 

مدیریت نیروی متخصص پزشک در مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاهی