۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

 

کارشناس :خانم تیموری 


o مشارکت و پیگیری امور مرتبط با نحوی اجرای دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و کارکنان غیرپزشک


o بررسی صحت محاسبه وبه موقع بودن پرداخت‌های ثابت و عملکردی  


o برقراری تعامل با ستاد - دفتر به منظور جذب اعتبارات و مدیریت منابع مالی در راستای تحقق اهداف و اجرای بخش عمده ای از ماموریت های محوله و پیگیری تخصیص های ابلاغ شده از سوی ستاد به دانشگاه


o مدیریت برنامه عملیاتی وزارت و ثبت اطلاعات در سامانه


o ثبت ، پیگیری و ابلاغ اعتبارات طرح تحول نظام سلامت و نظارت بر اجرای آن


o برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و علی الخصوص هدایت بیمارستانهای جدیدالتاسیس در موضوعات مرتبط


o انجام بازدید های دوره ای