۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

 

 

 کارشناسان:

 

دکتر موسی علی-خانم حسنی

 

شرح وظایف:

 

شناسایی و ارسال فهرست خدمات قابل ارائه در مراکز تشخیصی درمانی تابعه فاقد کد ملی و تعرفه مشخص و نیز مشارکت در محاسبه قیمت تمام شده خدمات سلامت

 

راهنمایی واحدهای محیطی در نحوه بکارگیری صحیح کدهای مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت و انعکاس نقطه نظرات و نیازسنجی اصلاحات مرتبط با کتاب مذکور

 

نظارت برحسن اجرای مصوبات و دستورالعمل های مربوط به بیمه های پایه و تکمیلی و نظارت بر نحوه تعامل مراکز تابعه با ادارات کل بیمه های پایه و شرکت های بیمه تکمیلی

 

مشارکت در تهیه و تنظیم اطلاعات مورد نیاز از محیط درخصوص حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه های سلامت

 

بررسی میزان و علل کسورات ناشی از عملکرد واحدهای بالینی در مراکز تابعه و اجرای مداخلات مورد نیاز به منظور کاهش کسورات بیمه ای بیمارستان های تابعه دانشگاه

 

اقدامات مربوط به پیگیری اخذ مطالبات ، برگزاری جلسات با ادارات کل بیمه ، برگزاری نشست های تخصصی و کمیته همسویی با ادارات کل بیمه پایه و شرکت های تکمیلی درخصوص خرید راهبردی

 

آموزش و اجرای کتاب ارزش نسبی و نظارت بر حسن انجام آن

 

برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و علی الخصوص هدایت بیمارستانهای جدیدالتاسیس در موضوعات مرتبط

 

انجام بازدید های دوره ای