۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

 

 

کارشناس مربوطه:

خانم شفیعی

 

شرح وظایف:

 

 آموزش کارشناسان برنامه ماندگاری در بیمارستان‌ها و مشارکت در پیگیری امور مرتبط و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ماندگاری


 نظارت برحسن اجرای برنامه کاهش فرانشیز  پرداختی و حمایت از بیماران بستری در بیمارستان های تابعه وزارت بهداشت


 ثبت اطلاعات در سامانه HSE و نظارت بر ورود اطلاعات صحیح منجمله نظارت و مدیریت سامانه HSE درخصوص ثبت از اطلاعات فرانشیز بیماران سرپایی و ثبت اطلاعات فرانشیز بیماران بستری ثبت احکام مربوط به پزشکان تمام وقت در سامانه HSE


 ورود اطلاعات سپاس و برگزاری جلسات مشترک با IT دانشگاه جهت مدیریت فرآیندهای آن و مدیریت داشبورد داخلی سپاس و مقایسه آن با سایر سامانه های ثبتی ( سجاد ، HSE و ....)


 نظارت در به روز کردن سیستم HIS بیمارستانها براساس تعرفه های ابلاغی کتاب ارزش نسبی صورت حساب های تنظیمی، اسناد ارسال شده بیمه


 یکسان سازی خروجی HIS های بیمارستان به دلیل متفاوت بودن شرکت های HIS و نظارت بر کلیه داده های ثبت شده در HIS بیمارستانها


 برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و علی الخصوص هدایت بیمارستانهای جدیدالتاسیس در موضوعات مرتبط


 انجام بازدید های دوره ای