۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

 

شرح وظایف:۱) نظارت بر امور آزمایشگاههای بیمارستانها، درمانگاهها ،و آزمایشگاههای بخش خصوصی و دولتی.۲) نظارت بر حسن اجراء مقررات و ضوابط ، بازرسی و کنترل آزمایشگاههای تشخیص طبی و شرکتهای توزیع کننده کیت و مواد مصرفی آزمایشگاه۳) نظارت و مسئولیت حسن اجرای استانداردهای موجود و مصوب آزمایشگاهی و بررسی روشهای آزمایشگاهی مطابق با یافته های جدید علمی و رعایت دستورالعملها و مقررات مربوطه.۴) برنامه ریزی و انجام بازدیدهای مستمر و کارشناسی آزمایشگاهی از نظر دارا بودن شرایط استاندارد و رعایت اصول فنی و تشخیصی- تعداد پرسنل- دارا بودن فضای قابل قبول- کیفیت وسائل و ملزومات و کیت ها و معرف های شیمیائی و تدوین و تنظیم و

 

تطبیق موازین علمی و فنی و قانونی و خط مشی لازم و ابلاغ به آزمایشگاهها.


 

5)بررسی و رسیدگی به شکایات مطروحه از طرف بیماران – پزشکان – موسسات دولتی و خصوصی – پرسنل فنی از نظر رعایت ضوابط و آئین نامه ها و تعرفه های قانونی در آزمایشگاهها.

 

6) بررسی کنترل کیفی از طریق اعزام کارشناس و بازرسی و یا حضور مسئول فنی در اداره امور آزمایشگاهها جهت تبادل نظر و راهنمائیهای لازم .7) همکاری با اداره کل  آزمایشگاه  مرجع سلامت  وزارت متبوع 


8) تشکیل کلاسهای کنترل کیفی در جهت بهبود ارتقاء کیفی و بنیه علمی و عملی آزمایشگاهها به صورت کارگاهی یا جلسات در اداره امور آزمایشگاهها و آزمایشگاه مرجع سلامت.9) برگزاری بازآموزی و کنفرانس های علمی و تحقیقی با همکاری اساتید، محققین ، و مراکز علمی و پژوهشی.۱0) راهنمائی و آموزش لازم برای استفاده از امکانات کنترل کیفی داخلی و خارجی در جهت مطلوب نمودن هر چه بیشتر نتایج آزمایشات.۱) رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به درخواستهای  متقاضیان اخذ پروانه تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاه و برگزاری کمیسیون ماده ۲۰دانشگاه و صدور برگه صلاحیت و پروانه مسئول فنی و تاسیس مطابق با ضوابط و استانداردهای اعلام شده.

 

۱۳) تعیین مسئول فنی موقت برای آزمایشگاهها.

 

۱۴) ارزشیابی کلیه آزمایشگاهها اعم از دولتی و خصوصی بصورت گروهی و تنظیم فرم مربوطه و امتیاز بندی.۱۵) بازرسی و ارزشیابی کلیه آزمایشگاهها و رفع نارسائی هایی از لحاظ رعایت و مقررات و شرایط فنی و تخصصی و رسیدگی به تخلفات و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قضایی و نظام پزشکی.


۱۷) تعیین محل خدمت هرگونه پرسنل آزمایشگاه ( انتقالی ، استخدامی و طرحی).

 

۱۸) مشاهده و ارزیابی محل آزمایشگاههای جدیدالتاسیس و یا تغییر مکان داده از نظر دارا بودن شرایط و ضوابط منطبق با استانداردهای مصوب.

 

۲۱) نظارت بر آزمایشگاه مرجع دانشگاه