۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

 

 

 

کارشناس مسئول:دکتر جهادی

 

کارشناسان:خانم نخعی-آقای غضنفری

 


           شرح وظایف:


 

   تدوین برنامه عملیاتی با توجه به برنامه استراتژیک اداره کل طب ایرانی و سند توسعه طب ایرانی 

 

   تهیه مستندات واطلاعات خواسته شده در سامانه برنامه عملیاتی وزارت به صورت ماهانه و ثبت آن در سایت برنامه عملیاتی کشوری

 

   تهیه شاخص ها، استانداردها، چک لیست ها و ابزارهای پایش و نظارت در حوزه طب ایرانی و مکمل

 

  برنامه ریزی آموزشی جهت برگزاری دوره های آشنایی با طب ایرانی جهت گروه های هدف و براساس نیازسنجی ها و الویت های آموزشی در حوزه طب ایرانی و با هماهنگی و مشارکت دانشکده طب ایرانی

 

 پیگیری مکاتبات اداره کل طب ایرانی و اجرای دستورالعمل های ابلاغی

 

                 نظارت برارزیابی سلامتکده ها و مطب ها و سایر مراکزارائه دهنده خدمات طب ایرانی