۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

 

 

 

مدیر طب سنتی:

دکتر مسعود مقدری

 


شرح وظایف:


 

  نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی اداره کل طب ایرانی وزارت

 

 پیگیری استقرار و اجرای استانداردها در واحدها و موسسات ارائه کننده خدمات طب ایرانی ، ومکمل صدور تائیدیه مربوطه

 

   پیگیری توسعه تشکیلات در حوزه طب ایرانی دانشگاه

 

افزایش سهم درمان با طب ایرانی از طریق اطلاع رسانی عمومی و نیز تشویق بخش خصوصی برای احداث مطب و سلامتکده طب ایرانی

 

تعامل با رسانه ها به ویژه در جهت اطلاع رسانی و افزایش سطح آگاهی جامعه درباره روش های سبک زندگی و تغذیه

 

 مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی و بازآموزی طب ایرانی و مکمل با هماهنگی دانشکده طب ایرانی و معاونت آموزشی

 

مشارکت و حضور فعال در کارگروه سلامت وامنیت غذایی و برنامه ریزی مرتبط با نظام مراقبت عوارض ناخواسته داروهای گیاهی 

 

فرآورده های طبیعی و ایجاد زمینه های همکاری با سازمان غذا و دارو

 

پیگیری تامین تجهیزات آزمایشگاه های غذا و دارو در راستای اهداف و امور طب ایرانی

 

 نیازسنجی پژوهش های کاربردی در حوزه طب ایرانی و مکمل با هماهنگی دانشکده طب ایرانی و معاونت پژوهشی

 

  تهیه نقشه های بومی گیاهان دارویی

 

توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد بانک های اطلاعاتی مرتبط با مراکز و خدمات طب ایرانی و مکمل

 

              تلاش در جهت ورود خدمات طب ایرانی به بیمارستانهای آموزشی از طریق برگزاری جلسات اعضا هیات علمی دانشکده طب ایرانی با گروههای بالینی و ایجاد امکان 

 

                  بهره  گیری از خدمات مشاوره ای طب سنتی در بیمارستانها