۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

       

 

 

               

 

 مدیر اداره پرستاری 

 محمد رحمتیان       
 
کارشناس - خانم مهناز  دهستانی - زهرا زینلی
 
آدرس  :   بلوار جمهوری اسلامی - چهار راه شفا – معاونت درمان دانشگاه  
 
 تلفن  :   ۳۱۲۱۵۶۵۰ -۰۳۴
 

شرح وظایف:


 

 کنترل و نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه
 
  بررسی و برآورد نیروی انسانی پرستاری و مشارکت در توزیع و تقسیم و نقل و انتقالهای آنها در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه
 
  برنامه ریزی و برگزاری مراسم جهت مناسبتهای خاص مربوط به پرستاری
 
  برنامه ریزی و هماهنگی جهت تشکیل کمیته های پرستاری و انتخاب اعضاء آنها
 
    انتخاب مدیران پرستاری
 
  بررسی برنامه ریزی های ماهیانه کادر پرستاری مراکز تحت پوشش دانشگاه
 
   رسیدگی به شکایات مربوط به کادر پرستاری
 
   اطاعت و اجرای دستورات واگذار شده از سوی مافوق
 
    بررسی نیازهای آموزشی ضمن خدمت پرسنل پرستاری و ایجاد تسهیلات لازم جهت برگزاری دوره    های مربوطه
 
   نظارت بر حسن اجرای قوانین و دستورالعملهای ارسالی از وزارت متبوع توسط کلیه مؤسسات درمانی
 
  جمع آوری و آنالیز آمارهای مربوط به پرستاری و تنظیم دقیق گزارشات مربوط و ارسال به مقام مافوق در وزارت متبوع