۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند

 

 

 

 


شرح وظايف مديريت امور آزمايشگاھھای:


 

.1 نظارت بر آزمايشگاههاي پزشكي:

. أ سازماندهي و انجام ارزيابي حضوري از( پيش اعلام شده ويا سرزده، برحسب نياز و) غيرحضوري آزمايشگاههاي پزشكي

حوزه دانشگاه متبوع بوسيله ارزيابان مورد تائيد و ثبت شده در آزمايشگاه مرجع سلامت با استفاده از ابزارهاي نظارتي

ابلاغي ( چك ليست ها، نرم افزارها و غيره و) سامانه هاي مرتبط با فرآيندها، مطابق با دستورالعمل و ها بخشنامههاي ابلاغي،

 به منظور كسب اطمينان از رعايت قوانين، مقررات، دستورالعمل و ها استانداردهاي اجباري مرتبط با آزمايشگاه پزشكي

حداقل در بار 2 سال.

. ب نظارت جهت كسب اطمينان از بكارگيري كاركنان و نيروهاي انساني واجد صلاحيت علمي و حرفه ( اي دانشآموخته رشته

مرتبط داراي دانش و مهارت كافي در) آزمايشگاههاي پزشكي.

پ. نظارت بر استقرار اصول و الزامات امنيت زيستي و ايمني زيستي و كسب اطمينان از رعايت آنها در كليه آزمايشگاههاي

پزشكي تحت پوشش با تاكيد بر مديريت ريسك.

. ت تدوين گزارش استاندارد ( حاوي كليه موارد عدم انطباق همراه با تعيين مهلت براي انجام اقدامات مقتضي جهت برطرف

كردن آنها و) ابلاغ رسمي با آن امضاي معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي/دانشكده پزشكي به آزمايشگاههاي پزشكي كه

مورد ارزيابي قرار گرفته .اند

. ث تخصيص امتياز به آزمايشگاههاي تحت پوشش با توجه به نتايج ارزيابي عملكرد آنها در برنامه هاي نظارتي سالانه و

احتساب در آن تمديد دوره اي پروانه هاي قانوني آزمايشگاههاي پزشكي.

. ج برخورد قانوني با آزمايشگاههاي متخلف، در چهارچوب شرح وظايف و اختيارات و ارجاع يا اعلام موارد نقض قوانين،

مقررات، دستورالعمل و ها استانداردهاي اجباري به مراجع ذيصلاح و پيگيري تا ها گزارش حصول نتيجه و اطلاع رساني

آراء صادر شده به ذينفعان.

چ. ايجاد بايگاني مجازي و الكترونيك به منظور ثبت كليه اقدامات مرتبط با وظايف نظارتي با قابليت دسترسي سريع ( بجز

مواردي به كه حكم قانون يا و ملاحظات قضايي و حقوقي نياز به بايگاني اسناد كاغذي باشد).

. ح ارائه بازخورد، پيشنهاد و مشورت به آزمايشگاه مرجع سلامت در خصوص سياست ها، راهبردها، برنامههاي عملياتي و ساير

موارد از طريق مشاركت در كميته هاي فني، كارگروه يا ها ارسال پاسخ استعلام .ها

. خ تدوين و اجراي برنامههاي عملياتي نظارتي مرتبط با آزمايشگاه پزشكي و ساير موارد مرتبط.

. د نظارت بر سازماندهي، عملكرد و ارتقاي بهره وري شبكه آزمايشگاهي دانشگاه با تاكيد برمديريت منابع و مصارف، نقشه

خدمت ( زنجيره ارائه خدمت و) نظام كارآمد ارجاع بين آزمايشگاهي نمونههاي باليني، تامين دسترسي، تضمين كيفيت،

بهنگامي و ايمني خدمات آزمايشگاهي.

. ذ پايش وضعيت مديريت بهره برداري از خدمات آزمايشگاه پزشكي در آزمايشگاههاي پزشكي تحت پوشش و طراحي و انجام

مداخلات موثر بر بهبود و ارتقاي وضعيت مديريت بهره برداري از خدمات آزمايشگاه پزشكي و ارزيابي اثربخشي .آنها

. ر كسب اطمينان از آمادگي آزمايشگاههاي تحت پوشش براي شرايط بحران، فوريت و بلايا با تاكيد بر استانداردها و الزامات

 از جمله حوزه پدافندغيرعامل.

. ز بازنگري دوره اي اقدامات و گزارش هاي نظارتي ( حداقل سالانه و) تدوين گزارش جامع از وضعيت رعايت قوانين، مقررات،

دستورالعمل و ها استانداردهاي آزمايشگاه پزشكي، شاخصهاي تعيين شده مربوط به سازماندهي و عملكرد آزمايشگاههاي

پزشكي تحت پوشش در و صورت لزوم برنامه ريزي براي رخدادها و وقايع پيشبيني نشده در قالب اصلاحيه.

. س نظارت بر گزارشدهي و هشدار بهنگام بيماريهاي مشمول گزارشدهي فوري ويا دورهاي توسط آزمايشگاه هاي تحت

پوشش به معاونت بهداشت دانشگاه يا و ساير ذينفعان اعلام .شده

.2 صدور پروانههاي قانوني:

. أ انجام ارزيابيهاي حضوري و غير حضوري اوليه و دوره از اي آزمايشگاههاي متقاضي صدور يا و تمديد پروانههاي قانوني و

ارائه گزارش رسمي به كميسون قانوني ماده .20

. ب تعامل با اداره صدور پروانه هاي دانشگاه درخصوص ارسال و بررسي درخواست بهره برداري آزمايشگاه پزشكي به عنوان يك

موسسه پزشكي مستقل يا وابسته به ساير مراكز بهداشتي-درماني ( نظير بيمارستان و درمانگاه).

پ .تكميل اطلاعات مربوط به آزمايشگاههاي پزشكي در سامانه صدور پروانههاي قانوني.

. ت انجام امور كارشناسي مربوط به تخلفات آزمايشگاههاي پزشكي كه منجر به اعمال قانون از طريق تعليق يا لغو صلاحيت يا

پروانههاي قانوني ميشود.

.3 آموزش:

. أ برنامه ريزي براي آموزش حين خدمت كاركنان آزمايشگاههاي پزشكي در( همه سطوح شامل مسئولين فني و كاركنان

فني، اداري و خدماتي با) توجه نياز سنجي و جمع بندي نتايج برنامه هاي نظارتي در ازمايشگاههاي تابعه

. ب تعامل و همكاري با معاونت آموزش، انجمنهاي علمي و سازمان نظام پزشكي و مراكز و موسسات مجاز براي ارائه آموزش

هاي مورد نياز براي ارتقاي دانش و مهارت كاركنان آزمايشگاههاي پزشكي با عنايت ويژه به فناوري هاي نوين.

پ. كسب اطمينان از انجام ارزيابي اثربخشي آموزشي و احراز صلاحيت كاركنان بعد از انجام آموزشهاي مهارتي و آموزشهايي

 با كه هدف بهبود دانش، بهره وري، استفاده بهينه از ظرفيتهاي آزمايشگاهي و مديريت هزينه انجام ميشود.

. ت كسب اطمينان از اجراي آموزش بدو و حين خدمت كاركنان مديريت امور آزمايشگاههاي پزشكي در ارتباط با قوانين،

مقررات و استانداردها و ارزيابي صلاحيت آنها به منظور كسب اطمينان از صلاحيتشان براي انجام وظايف محوله.

. ث برنامه ريزي و فراهم كردن امكانات جهت آموزش اوليه و مستمر ارزيابان و كارشناسان فني در كه امور نظارتي بويژه

ارزيابي حضوري از عملكرد آزمايشگاههاي پزشكي مورد استفاده قرار ميگيرند.

 

.4 ثبت، رسيدگي و پاسخگويي به شكايات و استعلامها:

. أ ثبت و رسيدگي كليه شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي به كه آزمايشگاههاي پزشكي مربوط ميشود در كوتاهترين زمان

ممكن.

. ب تدوين و اجراي فرآيند بي طرفانه تحقيق و رسيدگي به شكايات مربوط به عملكرد آزمايشگاههاي پزشكي مطابق با قوانين،

مقررات و شيوه نامههاي ابلاغي.

پ. ارائه نظر كارشناسي رسمي به منظور صدور احكام و اتخاذ تصميم در ارتباط با شكايات و تخلفات مرتبط با آزمايشگاه

پزشكي.

. ت ارجاع موارد خارج از حوزه وظايف و اختيارات، به دستگاه ذيصلاح.

. ث بازنگري سالانه در فرآيندهاي رسيدگي به شكايات.

.5 مديريت يكپارچه داده و ها اطلاعات آزمايشگاهي:

. أ كسب اطمينان از انطباق سامانههاي مديريت اطلاعات آزمايشگاهي موسسات پزشكي با استانداردها و الزامات عملكردي و

تبادل داده.

. ب كسب اطمينان از رعايت الزامات مربوط به تبادل دادههاي آزمايشگاهي و پرونده الكترونيك سلامت در آزمايشگاههاي

پزشكي و موسسات پزشكي متبوع .آنها

پ. كسب اطمينان از رعايت الزامات و انجام وظيفه توسط آزمايشگاههاي پزشكي در ارتباط با گزارش فوري يا دوره ( اي برحسب

مورد) داده و ها اطلاعات آزمايشگاهي مربوط به بيماريهاي تحت مراقبت به ذينفعان ( نظير معاونتهاي درمان و بهداشت دانشگاه،

مراكز مديريت بيماريهاي واگير و غيرواگير وزارت متبوع و غيره).

 

.6 مديريت ارزيابي كيفيت و عملكرد وسايل تشخيصي آزمايشگاه پزشكي:

. أ شناسايي و معرفي آزمايشگاههاي صلاحيت دار براي ارزيابي كيفيت و عملكرد وسايل تشخيصي آزمايشگاهي بر مبناي

معيارها و استانداردهاي آزمايشگاه مرجع سلامت و اداره كل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي

. ب هماهنگي و تعامل با سازمان و غذا دارو و آزمايشگاه مرجع سلامت براي ثبت و رسيدگي به شكايات مربوط به كيفيت و

عملكرد وسايل تشخيصي آزمايشگاه پزشكي مطابق دستورالعمل ثبت و رسيدگي به مشكلات كيت و فرآوردههاي

آزمايشگاهي.

 

.7 كسب اطمينان از رعايت اخلاق حرفه اي در آزمايشگاههاي تابعه

. أ كسب اطمينان از رعايت منشور حقوق گيرندگان خدمات آزمايشگاهي و اخلاق حرفه اي توسط آزمايشگاههاي پزشكي از

طريق ارزيابيهاي حضوري.

. ب انجام ارزيابيهاي مستقل براي ارزيابي وضعيت رعايت حقوق گيرندگان در حوزه تحت نظارت اعم از موسسات پزشكي

دولتي و غيردولتي از طريق سامانه هاي رضايت سنجي از ذينفعان و گيرندگان خدمت يا ساير روشهاي معتبر.

پ. تدوين گزارش سالانه از وضعيت رعايت منشور حقوق گيرندگان خدمات آزمايشگاهي در حوزه تحت نظارت .

. ت برنامه ريزي براي انجام اقدامات مداخله به اي منظور بهبود شاخصهاي مربوط به حقوق گيرندگان خدمت .

.8 اط لاع رساني و ابلاغ كليه قوانين، ضوابط و مقررات، استانداردها، بخش نامه ها وزارت متبوع به آزمايشگاههاي تحت

پوشش