۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

 

 

اهداف نهايي طرح تحول نظام سلامت:

 

  افزايش پاسخگويي نظام سلامت

 

  کاهش پرداخت مستقيم از جيب مردم

 

  کاهش درصد خانوارهايي كه بخاطردريافت خدمات سلامت دچار هزينه كمرشكن شده اند

 

  بهبود پي آمدهاي بيماران اورژانسي

 

   افزايش زايمان طبيعي